ملخ 2388

ملخ2388

صفحه اصلی < دسته: ملخ

ملخ2388

قطر ملخ: ۲۳ اینچ

گام ملخ: ۸.۸ اینچ

ماکزیمم تراست(با موتور X6) : 11.9 کیلوگرم

وزن ملخ: ۸۸ گرم (بدون کوپلینگ)

جهت چرخش : پادساعتگرد و ساعتگرد (CW/CCW)

ملخ 3090

ملخ 3090

ملخ 3090

قطر ملخ: ۳۰ اینچ

گام ملخ: ۹ اینچ

ماکزیمم تراست(با موتور X8) : 16.1 کیلوگرم

وزن ملخ: ۱۳۵ گرم (بدون کوپلینگ)

جهت چرخش : در دو مدل پاد ساعت گرد (CCW) و ساعتگرد (CW)

ملخ 3411

ملخ 3411

ملخ 3411

قطر ملخ: ۳۴ اینچ

گام ملخ: ۱۱ اینچ

تراست بهینه (با موتور X9 ) : 7-11 کیلوگرم

وزن ملخ: ۱۸۵ گرم (بدون کوپلینگ)

جهت چرخش : در دو مدل پاد ساعت گرد (CCW) و ساعتگرد (CW